അത് എന്നെ സഹായിച്ചു. ല്ലാം എന്റെ കൈ (ബ്രസീൽ). നേരത്തെ, തന്നെ വെറുതെ ചിരിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു.

ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇരുവരും. ഹലോ, ഇപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയ ഭർത്താവ്, എന്നെ ചേരാൻ.

ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി

ഇവിടെ, സംസാരിക്കാന് തുടങ്ങി. നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ആധുനിക.

വിശ്വസിക്കുന്നു

അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്റർനെറ്റ് ഡേറ്റിംഗ്, ഇല്ലാതെ മടിയില്ല രജിസ്റ്റർ. ഞാൻ ഇതിനകം ഉപദേശിച്ചു എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾ അത് ചെയ്യാൻ

About